Mam zaszczyt zaprezentować Państwu stronę poświęconą grafologii firmy Dependens. W ramach swojej działalności wykonujemy opinie dla organów procesowych jak i dla zleceniodawców poza procesowych. Wykonujemy także konsultacje do już wydanych opinii z dziedziny grafologii.

Ponadto wykonujemy badania dotyczące dokumentów w tym:

 • badanie dokumentów w tym autentyczności dokumentów samochodowych.

 • grafologia, czyli ekspertyza pisma, w tym określanie przydatności na zajmowanym stanowisku na podstawie cech zawartych w piśmie ręcznym.

 • badania porównawcze pisma i podpisów.

 • identyfikacja wykonawców pisma ręcznego i podpisów.

 • badanie wieku pisma na podstawie zmian w piśmie.

 • badania maszynopisów i maszyn do pisania.

 • badania odcisków pieczątek.

 • badania autentyczności testamentów, listów, anonimów.

 • badania autentyczności dokumentów polskich i zagranicznych.Przykładowy Cennik

 

Wykonanie opinii procesowej:

 • 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy biegłego sądowego

 • wydruk, skanogramy według rzeczywistych kosztów

 • doliczamy do ceny pierwszego egzemplarza 10% kosztu oryginału za każdy dodatkowy egzemplarz dla stron

 • pobieranie materiału porównawczego przez biegłego w miejscu wskazanym przez zlecającego wg. stawki kilometrowej po 1 zł za każdy przejechany kilometr

Wykonanie opinii poza procesowej:

 • 25 zł za każda rozpoczęta godzinę pracy eksperta

 • wydruk, skanogramy według rzeczywistych kosztów

 • doliczamy do ceny pierwszego egzemplarza 10% kosztu oryginału za każdy dodatkowy egzemplarz dla stron

 • pobieranie materiału porównawczego przez eksperta w miejscu wskazanym przez zlecającego wg. stawki kilometrowej po 1 zł za każdy przejechany kilometr

Ponadto proponujemy /cena usługi ustalana indywidualnie na podstawie dostarczonych materiałów/:

 • opracowywanie wstępne charakterystyki wykonawcy rękopisu na podstawie wypowiedzi pisanej

 • konsultacje grafologiczne poradnictwo rodzinne na podstawie próbek pisma poszczególnych członków rodziny,

 • rysunków i testów graficznych, w celu:

 • rozpoznania dynamik zachowania poszczególnych członków rodziny.

 • ustalanie metod komunikacji pomiędzy członkami rodziny.

 • odnajdywanie przyczyn nieporozumień rodzinnych

 • ustalanie zgodności charakterów członków grup społecznych i rodzi

Materiały odbieramy osobiście lub pocztą. W przypadku zleceń nieprocesowych można nadsyłać pliki pocztą elektroniczną w formacie *.jpg lub *pdf. Materiały do konsultacji proszę nadsyłać w podanych formatach lub innych po uzgodnieniu zakresu badań z konsultantem. Przedmioty do badań odbieramy wybraną firmą kurierską. Materiałów nadesłanych, a nie opisanych w zleceniu nie zwracamy.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Wystawiamy rachunki i dołączamy kartę pracy.