Biuro analiz

Podstawowym kierunkiem działania firmy jest specjalistyczna pomoc pełnomocnikom procesowym w analizie akt wytworzonych przez organy ścigania, weryfikowanie tych akt pod kątem prawidłowości sporządzenia, kontroli poprawności opisania zgromadzonych dowodów oraz śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia. Ponadto oferujemy prace terenowe polegające na powtórnym wykonaniu oględzin na miejscu zdarzenia z wykonaniem pełnej dokumentacji tekstowej, fotograficznej, pomiarowej z uwzględnieniem wszystkich aspektów oględzin wykonywanych przez doświadczonych emerytowanych techników i ekspertów kryminalistyki oraz emerytowanych policjantów służby kryminalnej w celu uzyskania materiału obiektywnego umożliwiającego prawidłową ocenę zgromadzonego materiału zalegającego w aktach sądowych. Prowadzimy też analizy innych opinii wykonanych dla organów procesowych pod kątem prawidłowości ich wykonania, dokonując ich oceny formalnej i materialnej, a przy istotnych błędach wskazujemy na ich rodzaj oraz przygotowujemy zestaw pytań, które można zadać biegłemu podczas przesłuchania w Sądzie.

 

Biuro ekspertyz

Wykonujemy opinie procesowe na zlecenie wszystkich uprawnionych organów procesowych, które mogą posłużyć za dowód w toczącym się postępowaniu oraz wykonujemy ekspertyzy poza procesowe tzw. opinie prywatne dla firm i osób prywatnych potrzebujących wykonać ekspertyzę, którą można przedstawiać w sądzie. W przypadku ekspertyz przy całym obiektywizmie badań nie gwarantujemy pozytywnego wyniku wykonywanej ekspertyzy (oczekiwanego przez zleceniodawcę). Zleceniodawca zamawiając ekspertyzę zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, a ponadto wnosi opłaty za podjęte czynności badawcze bez względu na ich rezultat. W przypadkach skomplikowanych lub badaniach terenowych zleceniodawca wnosi zaliczkę tytułem zwrotu poniesionych wydatków, które zostaną wymienione w końcowym rachunku. Dowody rzeczowe do wykonania ekspertyzy klient dostarcza do biura we własnym zakresie. Istnieje możliwość osobistego odbioru dowodów rzeczowych przez upoważnionego przedstawiciela firmy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Wystawiamy rachunki oraz dołączamy szczegółową kartę pracy eksperta.

Biuro Ekspertyz Kryminalnych Dependens oferuje profesjonalne ekspertyzy w niżej wymienionych specjalnościach:

 • Analizy, identyfikacji pisma ręcznego i podpisów, pisma maszynowego.

 • Analizy kryminalnej.

 • Badanie dokumentów w tym autentyczności dokumentów samochodowych.

 • Badań elektrotechnicznych urządzeń elektronicznych w tym m. in.: elektroniczne środki łączności, systemy i urządzenia elektronicznej sygnalizacji włamania i napadu, komputery, notesy elektroniczne, urządzenia elektroniczne detonowania ładunków wybuchowych.

 • Bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Cyberprzestrzeń.

 • Fotografii i technik audiowizualnych, elektronicznych systemów alarmowych w zakresie oceny projektów, ekspertyzy systemów monitoringu wizyjnego, badania obrazu zarejestrowanego na nośnikach cyfrowych i analogowych.

 • Identyfikacji i wyceny pojazdów oraz mechanoskopii (z wyszczególnieniem badań identyfikujących elementy i pojazdy samochodowe z uwzględnieniem informacji cyfrowych w nich zawartych).

 • Badania Wypadków Komunikacyjnych i Kolizji.

 • Daktyloskopii i Traseologii.

 • Grafologii.

 • Informatyki śledczej.

 • Kynologii.

 • Odzyskiwania danych z telefonów komórkowych, kart SIM, dysków, laptopów, odtwarzaczy, Pendrive, cyfrowych aparatów fotograficznych i innych urządzeń lub nośników pamięci, w tym z uszkodzonych, badanie i dokumentowanie informacji zawartych
  w telefonach komórkowych, odzyskiwanie haseł z tych urządzeń oraz komunikatorów internetowych, identyfikacja zawartości płyt CD/CD-R/DVD/DVD-R, konwertowanie plików multimedialnych, wykonywanie zestawień połączeń telefonicznych w formie graficznej z dostarczonych danych BTS. Czas oczekiwania na opinię 5-14 dni (przy 10 nośnikach).

 • Odtwarzania wyglądu osób i rzeczy.